Warunki użytkowania z serwisu

Podziel się ...
Share

Warunki korzystania z serwisu

ZASADY KORZYSTANIA Z INTELIGENTNYDOCHOD.PL

Ostatnia modyfikacja 06 październik 2015

1. Jest to umowa wiążąca. Korzystając z witryny internetowej znajdującej się pod adresem http://inteligentnydochod.pl („Strona” lub „Serwis”) lub jakiekolwiek usługi świadczone w ramach Serwisu, zgadzasz się przestrzegać Warunków użytkowania, ponieważ mogą one być zmieniony przez Business Dreams Sp. z o.o. od czasu do czasu. Spółka będzie zamieszczać stosowne ogłoszenia na stronie w dowolnej chwili gdyby niniejsze Warunki użytkowania zostały zmienione lub w inny sposób zaktualizowane.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI. Firma szanuje prywatność użytkowników i pozwala Ci kontrolować traktowanie Twoich danych osobowych. Pełne sprawozdanie z bieżącej polityki prywatności Spółki można znaleźć klikając na „Prywatność” w link na dole strony. Polityka prywatności firmy jest wyraźnie włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie na dole strony.

3. PRAWO. Warunki te powinny być interpretowane zgodnie z i prawem obowiązującym w Polsce, bez odwoływania się do ich zasad dotyczących kolizji praw. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zgadza się na wyłączną interpretację sądów we wszystkich sporach wynikających i związanych z korzystaniem ze strony.

4. Witryna jest przeznaczona tylko dla użytkowników w wieku od 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 lat mają zakaz korzystania z tej witryny i konto dla każdej takiej osoby wygasa po odkryciu tego faktu.

5. Korzystanie z oprogramowania. Spółka musi mieć pewność co do dostępnego oprogramowanie w Serwisie. Jeśli pobierasz oprogramowanie ze strony w tym wszystkie pliki i obrazy zawarte lub wytworzone przez serwis oraz dane towarzyszące (łącznie „Oprogramowanie”) uznaje się za licencjonowane przez Spółkę  na własny, niekomercyjny i możesz go używać tylko w domu. Spółka nie przenosi ani tytułu lub prawa własności intelektualnej do Oprogramowania jak również zachowuje pełny tytuł prawny do Oprogramowania i wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane. Użytkownik nie może sprzedawać, rozprowadzać, ani powielać Oprogramowania, ani nie może dekompilować, demontować lub w inny sposób konwertować Oprogramowania do postaci zrozumiałej dla człowieka. Wszystkie znaki towarowe i logo są własnością Spółki lub jej licencjodawców i nie można ich kopiować ani używać w jakikolwiek sposób bez stosownej, pisemnej zgody.

6. TREŚCI UŻYTKOWNIKA. Użytkownik udziela Spółce licencji na korzystanie z materiałów wysyłanych do Witryny lub Usług. Zamieszczając do pobierania, wyświetlania, wykonywania, przekazywania lub w inny sposób rozpowszechniania informacji lub innych treści („Treści Użytkownika”) do Witryny lub Usług, użytkownik udziela firmie, jej podmiotom stowarzyszonym, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów i przedstawicieli licencji na używanie Treści Użytkownika w związku z prowadzeniem działalności internetowej Spółki, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, przedstawicieli, w tym bez ograniczeń, prawo do kopiowania, rozpowszechniania, nadawania, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, odtwarzać, edytować, tłumaczyć i sformatować Treści Użytkownika. Nie będzie odszkodowania za Treści Użytkownika. Zgadzasz się, że Spółka może publikować lub w inny sposób ujawnić Twoje nazwisko w związku z Treści Użytkownika. Poprzez zamieszczenie Treści Użytkownika w Serwisie lub usługi gwarantuje i oświadcza, że ​​jest właścicielem praw do Treści Użytkownika lub w inny sposób upoważniony do publikowania, dystrybuowania, wyświetlania, wykonywania, przekazywania lub w inny sposób rozpowszechniania Treści Użytkownika.

7. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub korzystania z Usługi użytkownik zgadza się przestrzegać prawa i poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. Korzystanie z Usługi i Serwisu jest zawsze regulowane i podlega przepisom dotyczącym własności praw autorskich i wykorzystania własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, nie pobierać, nie wyświetlać, nie wykonywać, nie przekazywać lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji lub treści (zbiorowo, „Zawartość”) z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej lub własności podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących własności praw autorskich i korzystania z własności intelektualnej i bierze wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia jakichkolwiek odpowiednich przepisów prawa oraz za wszelkie naruszenia praw osób trzecich spowodowane naruszeniem zwartości serwisu lub że jest przekazywana za pomocą identyfikatora użytkownika. Ciężar udowodnienia, że ​​zawartość nie narusza żadnych przepisów prawa lub praw osób trzecich spoczywa wyłącznie na użytkowniku korzystającym z serwisu.

8. Nieodpowiednie treści. Nie podejmuje odpowiedzialności za następujące rodzaje treści dostępne w serwisie. Użytkownik zgadza się nie przesyłać, pobierać, wyświetlać, wykonywać, przekazywać lub w inny sposób rozpowszechniać Treści, które (a) są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe lub groźbami; (b) adwokaci lub zachęca do zachowania, które mogłyby stanowić przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszające lokalne, krajowe lub prawa obcego kraju – przepisów; lub (c) reklamuje albo w inny sposób zabiega o środki albo rekomendacji do towarów lub usług. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia odbioru, przekazywania lub inne dystrybucji takich materiałów przy użyciu Serwisu w stosownych przypadkach w celu usunięcia takich materiałów ze swoich serwerów. Spółka zamierza w pełni współpracować z dowolnymi funkcjonariuszami organów ścigania lub agencjami w dochodzeniu w sprawie naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.

9. Naruszenie praw autorskich. Spółka posiada w miejsce pewnych nakazane prawem procedury dotyczące zarzutów o naruszenie praw autorskich występujących w Serwisie lub na stronach związanych z serwisem.

10. ZARZUTY NARUSZENIA. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi i / lub Witrynie. Aby zapewnić Cię, że Spółka zapewnia wysokiej jakości świadczenia dla Ciebie i dla innych użytkowników Serwisu i Usługi zgadzasz się, że Spółka lub jej przedstawiciele mogą uzyskać dostęp do konta i rejestru dla każdego przypadku z osobna w celu zbadania skarg i zarzutów o nadużycie, naruszenia praw osób trzecich lub innych niedozwolonych zastosowań Serwisu lub Usługi. Spółka nie zamierza ujawniać istnienia lub wystąpienia takiego dochodzenia, chyba że wymaga tego prawo, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia konta lub dostępu do Witryny natychmiast z lub bez powiadomienia i bez zobowiązań wobec Ciebie, jeśli Spółka uważa, że ​​naruszenie któregokolwiek z Warunków Użytkowania, zgłoszenie z fałszywymi lub mylącymi informacjami lub z powodu zakłóceń korzystania z witryny lub usług przez innych.

11. BRAK GWARANCJI. Spółka nie daje ŻADNYCH GWARANCJI. Firma udostępnia informacje, strony jak i witryny i są dostępne „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. Bierzesz na siebie ryzyko wszelkiego braku szkody lub straty z użytkowania lub niemożności użytkowania tego, witryny lub usług. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, Spółka wyraźnie nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do obszarów na tej witrynie poruszanych i udostępnianych, ALE NIE TYLKO, także JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE witryny lub usługi spełnią WYMAGANIA LUB ŻE DZIAŁANIE STRONY LUB SERWISU BĘDZIE BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW.

12. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DLA CIEBIE JEST OGRANICZONA. W MAKSYMALNYM PRZYPADKU DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, ALE NIE TYLKO, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH, NIEZALEŻNIE OD przewidywalności TAKICH SZKÓD ) WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z korzystaniem z witryny lub inne materiały lub usługi świadczone przez firmę DLA CIEBIE. Ograniczenie to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy szkody wynikają z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub innej podstawy prawnej lub formy działania.

13. POWIĄZANE witryn. Spółka nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich lub materiałów udostępnionych na stronach trzecich. Firma współpracuje z wieloma partnerami i stowarzyszeniami, których strony internetowe mogą być związane z Serwisem. Bo ani Spółka, ani strony nie mają kontroli nad zawartością i wykonywaniem tych witryn partnerskich i partnerów. Spółka nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, waluty, zawartości i jakości informacji zawartych w takich witrynach i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone, obraźliwe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem informacje, które mogą znajdować się na tych stronach. Podobnie od czasu do czasu w związku z korzystaniem z Serwisu, możesz mieć dostęp do elementów treści (w tym, ale nie ograniczając się do stron internetowych), które są własnością osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za, dokładność, aktualność, zawartości i jakość tej zawartości przez osoby trzecie i że o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie z dowolnego i wszystkich treści osób trzecich.

14. Zabronione wykorzystywanie. Firma nakłada pewne ograniczenia co do dozwolonego korzystania z Serwisu i Usługi. Zabrania się naruszania lub próby naruszenia żadnych funkcji zabezpieczeń witryny lub usług, w tym, bez ograniczeń, (a) dostępu do treści lub danych nie przeznaczonych dla Ciebie lub logowania do serwera lub konta, które nie są uprawnione do dostępu; (b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności Serwisu, Witryny, lub związanego systemu lub sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub autoryzacji bez uprzedniego zezwolenia; (c) zakłócenia lub próby zakłócania usługi do dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, poprzez założenie wirusa do witryny lub usług, przeciążenia, „powodzi”, „spam”, „poczta spamowa; (d) korzystania z witryny lub usług do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym, bez ograniczeń, promocji lub reklamy produktów lub usług; (e) kucie żadnego nagłówka pakietu TCP / IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w każdym e-mail lub w dowolnym delegowania korzystania z Usługi; lub (f) próby modyfikacji, inżynierii wstecznej, dekompilowania, demontowania lub w inny sposób zmniejszania lub próbowania zredukowania do postaci zrozumiałej dla człowieka dowolnego kodu źródłowego używanego przez Spółkę w dostarczaniu witryny lub usług. Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa systemu lub sieci może narazić Cię do odpowiedzialności cywilnej i / lub karnej.

15. ODSZKODOWANIE. Zgadzasz się zabezpieczyć firmą na pewno poprzez swoje działania i zaniechania. Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i zabezpieczać firmą, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów i przedstawicieli z wszelkimi roszczeniami osób trzecich, straty, zobowiązania, odszkodowania, i / lub koszty (w tym uzasadnionych kosztów adwokackich a) koszty wynikające z dostępu do lub korzystania z Witryny, swojego naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania, lub swojego naruszenia lub naruszenia przez innego użytkownika konta, jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Spółka będzie informować o wszelkich takich roszczeniach, stratach, zobowiązaniach, a zapewni Ci rozsądną pomoc na własny koszt, w obronie takiego roszczenia, straty, zobowiązania, szkody lub kosztów.

16. PRAWA AUTORSKIE. Cała zawartość witryny lub usług są: Copyright © 2015 Grzegorz Ciupek i 2015 Business Dreams Sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 32-661 Bobrek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

17. ROZDZIELNOŚĆ; ZWOLNIONY. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, sąd właściwego okręgu stwierdzi, że jakikolwiek warunek w niniejszych Warunków Korzystania za niewykonalne, wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian i w pełni obowiązują. Żadne zrzeczenie naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania stanowią o uchyleniu wcześniejszego, jednoczesnego lub późniejszego naruszenia tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy oraz zrzeczenie będzie skuteczne tylko w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciel partii zrzeczenia.

18. NIE licencji. Żadna z informacji zawartych w Serwisie powinna być rozumiana jako udzielenie licencji na używanie któregokolwiek ze znaków towarowych, znaków usługowych lub logo posiadanych przez Spółkę lub przez osoby trzecie.

19. Przeznaczone do użytku w Polsce. Witryna jest kontrolowana i prowadzona przez Spółkę z jej biurem w Polsce. Domena jest zarejestrowana na stronie internetowej w Polsce i witryna jest obsługiwana w Polsce. Spółka nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów lub usług, do których ma prawo dostępu są dostępne lub właściwe do użytku w innych lokalizacjach.

20. ZMIANY. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Spółka powinna dążyć do dokonania takich zmian, a użytkownik ma prawo do wglądu w każdą zmianę jaka nastąpi:

(a) Wyraźnie publikuje na stronie głównej fakt poprawki regulaminu. Możesz skontaktować się z nami w celu omówienia i zaproponowania pewnych zmian w regulaminie.

Jeżeli sąd właściwy zarządzi któryś przepis lub Poprawkę za nieważną, to Zmiana klauzuli zostanie rozwiązana w ramach niniejszej umowy z umową między nami i powrócimy do poprzedniego zbioru terminów stosowanych na stronie internetowej. Wszelkie zmiany regulaminu będą przyszłościowe.


(Visited 121 times, 1 visits today)
Podziel się ...
Share
error: Content is protected !!
Share This